Subsidie Aanvraag

Gegevens aanvrager:
Stichting Spiegelhol      
KvK 20139941
Driehoefijzersstraat 13
4811 ck Breda
076-5217372
e-mailadres: info@spiegelhol.nl

Contactpersoon:
Pieter Vastbinder
076-5217372
e-mailadres: pvastbinder@hotmail.com

PROJECT SPIEGELHOL
Stichting Spiegelhol heeft als doelstelling:

 1. Het opzetten van een onderzoek naar en het ontwikkelen van ideeën en concepten rondom de spiegel en de reflectie op basis van een filosofisch, wetenschappelijk en kunstzinnig fundament, alsmede het, zo mogelijk, realiseren van een spiegelhol.
 2. Het benaderen van instellingen en individuen (personen) ten behoeve van het realiseren van evenementen.
 3. Het scheppen van voorwaarden om afgeleide projecten uit te voeren.

Het uitgangspunt van de stichting en het project is het concept spiegelhol (zie bijlagen: Concept spiegelhol en Begronding van een idee).

Het project doorloopt een 10-jarig traject van onderzoek naar de spiegel en de reflectie op filosofisch, wetenschappelijk en kunstzinnig gebied, alsook de presentatie van het onderzoek.
Concrete einddoelen zijn de realisatie van het spiegelhol en het vertellen van het spiegelverhaal (essaybundel).

De trajectplanning wordt als volgt voorgesteld:
2008: Start Spiegelhol, thema onderzoek
2009 – 2017: Jaarlijks Spiegelfestival
2018: Breda Spiegelstad
Jaarlijks wordt een facet thematisch uitgelicht.

De eerste presentatie vindt plaats vanaf de tweede week in augustus 2008 in het hele Electron-gebouw te Breda en heeft als thema ‘onderzoek’. Hier worden de resultaten gepresenteerd van het (reeds gestarte) onderzoek (zie verder: projectplan 2008). De presentatie geschied in de vorm van een expositie (tot en met zondag 25 augustus) en bijeenkomsten tijdens en na afloop van de expositie.
De volgende jaarlijkse presentaties belichten thematische facetten; de thema’s worden vastgesteld aan de hand van de resultaten van de 2008-versie. [Thema’s die zich nu reeds aandienen zijn identiteit, gezondheid.]

BELANG
Alvorens belangstelling te kunnen wekken voor de spiegel en de reflectie is het van belang het belang van de spiegel en de reflectie te stellen. Het thema identiteit is daarvoor zeer geschikt.

Wanneer je in het dagelijks leven jezelf in de spiegel bekijkt vraag je je af: “Hoe zie ik er uit? Zie ik er uit, zoals ik er uit wil zien? Zie ik er uit zoals ik er uit behoor te zien?” Je vraagt je dan af of het beeld dat jij van ‘ik’ hebt hetzelfde is als het beeld dat je in de spiegel ziet. En je spiegelbeeld maakt voor jou een antwoord mogelijk.
In de vraag ‘hoe zie ik er uit?’ leg je een relatie; een relatie tussen ‘ik’ en ‘er-uit’. Je legt een relatie tussen jouw ‘vanbinnen’ en jouw ‘vanbuiten’. Je vraagt ernaar of  je-van-binnen overeenkomt met je-van-buiten. Anders gezegd of je zelfbeeld, dat wat je van je ik of van je zelf ziet of vindt, samenvalt met zoals je je buitenkant ziet.
Als je de vragen ‘wie ben ik?’ en ‘wie wil ik of behoor ik te zijn?’ stelt aan jezelf, dan vraag je dus naar het nog-niet-bekende of het vreemde, het andere in jezelf. Je kunt dit een vraag naar je authenticiteit noemen.
Vragen naar ‘hoe je eruit ziet’ stel je niet alleen jezelf; die vraag stellen andere, of vreemde  mensen ook aan jou. De anderen willen weten wie jij bent. Je kunt dit een vraag naar je identiteit noemen. Ook hier is de vraag naar jouw ‘vanbuiten’ is ook een vraag naar jouw ‘vanbinnen’.

Nu valt het op dat de vragen die jij jezelf stelt en de vragen die de ander aan jou stelt dezelfde vragen zijn. Authenticiteit en identiteit vallen daardoor samen. Dankzij de spiegel.
Het thema identiteit kan van hieruit op de verschillende niveaus (micro, meso en macro) uitgewerkt worden. Onderwerpen als vervreemding, vervreemding tussen de eerste en tweede generatie allochtonen en de multiculturele samenleving kunnen aan de hand van de vraag aan de spiegel: “Doe ik wel of niet een hoofddoekje om?”  aan bod komen.

Als onderzoek zo nodig een object moet hebben dan mag dat van mij authenticiteit zijn.

Het belang anderszins gesteld: “Wie kent de spiegel niet?”. “Wie kan leven zonder spiegel?”.

[ kom het zeggen. vertel het mij
[ kom het zeggen. vertel mij het tegendeel
[ wil ik alles weten?

PROJECTPLAN SPIEGELHOL 2008
A. Filosofisch onderzoek naar de spiegel en de reflectie.

 1. Het filosofisch literatuuronderzoek kent een historische en een systematische benadering. In de geschiedenis van de filosofie zal de betekenis, de rol en de metafoor van de spiegel onderzocht worden. De systematische benadering bevat de onderdelen wijsgerige antropologie, de ethiek, de sociaal-politieke filosofie en de kennis- en wetenschapsleer. In de presentatie zal dit aan het publiek aangeboden worden in de vorm van tekstlezingen. Zowel bestaande als nieuwe, nog te schrijven, teksten worden bestudeerd. Planning: 2 bijeenkomsten.
 2. Het publiek zal met behulp van de socratische gespreksmethode gedurende 7 bijeenkomsten een zelfonderzoek doen.
  De filosofe drs. Els Backx zal hieraan haar medewerking verlenen. Dit deel van de presentatie zal geschieden onder de noemer De Bovenkamer Herzien. Aankleding en inrichting: Ester Dobler en Adriaan Muller.

 3. Onder de noemer Filosoferen met kinderen zullen kinderen in de leeftijdscategorie van 7 tot 12 jaar deelnemen aan een gespreksgroep. Planning: 2 bijeenkomsten in Electron gedurende de expositie. 2 bijeenkomsten op een basisschool.

B. Wetenschappelijk onderzoek naar de spiegel en de reflectie.
Het wetenschappelijk onderzoek naar de spiegel maakt deel uit van de natuurwetenschappen en wordt de geometrische optica genoemd.

 1. In de presentatie zal op een journalistieke wijze verslag worden gedaan naar de stand van zaken van natuurwetenschappelijk spiegelonderzoek. De wetenschapsjournalist Peter de Jaeger zal hieraan zijn medewerking verlenen.
 2. Momenteel zijn er contacten met de afdeling optica van de technische natuurwetenschappen van de TU Delft, waarin de mogelijkheden tot medewerking besproken worden.
 3. Bovendien biedt Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen het spiegelholconcept als keuzeprogramma aan in hun studieprogramma. Het concept valt  binnen een van de speerpunten in de opleiding, namelijk Waves, Optics &Sound. Studenten krijgen de opdracht om proefopstellingen en installaties te ontwikkelen die ontleend zijn aan het spiegelholconcept. De resultaten hiervan zullen tijdens de presentatie gedemonstreerd en toegelicht worden. Ook dient hierbij een educatief aanbod ontwikkeld te worden.
 4. Een bijdrage aan het kunsthistorisch onderzoek en presentatie zal geleverd worden door Ron Dirven. Wat is de rol van de spiegel in de geschiedenis van de kunst?

C. Kunstzinnig onderzoek naar de spiegel en de reflectie.

 1. Ten behoeve van het onderzoek naar de realisering – die waarschijnlijk enige jaren zal vergen – van een spiegelhol worden er meerdere proefopstellingen van spiegelinstallaties ontworpen en gerealiseerd. Onderwerp van onderzoek zijn het materiaal, het licht en het formaat. De proefopstellingen kunnen beschouwd worden als voorstudies. Gedacht wordt aan een cirkelvorm, een cameraopstelling, een virtuele vorm, een halve sfeer met een vlakke ondergrond, een hol bestaande uit facetten. Medewerkend kunstenaar: Julian Edwardes.
 2. 3 à 5 kunstenaars worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een expositie van beeldende kunstwerken, geïnspireerd door het concept spiegelhol. Een gedetailleerde lijst met namen en gegevens van de kunstenaars volgt.
 3. Een publieksonderzoek door middel van het afnemen van interviews. Met medewerking van Marijke Hooghwinkel. Zij zal ook ‘de bijsluiter’ bij de expositie  verzorgen.
 4. Een speciale editie van cultblad cfk.
 5. Bezoekers van de expositie zullen bij het verlaten van de expositie hun ervaringen meedelen aan hun spiegelbeeld.
 6. Samenwerking: het spiegelproject biedt een mogelijkheid aan een aantal gebruikers van het gehele pand in gezamenlijkheid een integraal publieksaanbod te verwezenlijken. Dit past in de profilering van ELECTRON KUNSTREACTOR. Het kunstenaars initiatief KOP, wat ook in het Electron-gebouw haar ruimten heeft, is bereid tot medewerking aan de uitvoering van het project door middel van het ter beschikking stellen van hun expositie ruimte. Er is bereidheid tot medewerking van kunstenaars die een atelier in Electron hebben. Nog niet iedereen is benaderd.

Er zijn natuurlijk al veel meer ideeën om te realiseren.
En er gaan nog veel meer ideeën geboren worden.
“Maar je moet ze wel doseren!?” zegt productieleider Dorien Eggink (IDFX).

De  totnutoe verzamelde ideeën  liggen opgeslagen in DE IDEEËNBANK.
Aangevuld met ideeën van iedereen vormen zij een Blauwdruk voor de Toekomst.

Breda, februari 2008